Tryb zamówienia z wolnej ręki krok po kroku – praktyczne doświadczenia, analiza występujących problemów, odpowiedzialność

Dostępne terminy

 • Termin 02 sierpień 2024 piątek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 640 zł/os. cena promocyjna do 30.07.2024
  później 740 zł/os.
 • Prowadzący Jerzy Wysocki

Opis szkolenia

Tryb zamówienia z wolnej ręki, jako niekonkurencyjny tryb udzielenia zamówienia, może być zastosowany tylko w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Charakteryzuje się on daleko idącym odformalizowaniem oraz przyspieszeniem procedury udzielenia zamówienia publicznego w okolicznościach świadczących o braku rzeczywistej konkurencji w zakresie zamawianych usług, dostaw lub robót budowlanych lub w innych szczególnych, określonych ustawą Pzp okolicznościach, uzasadniających celowość i konieczność szybkiego wyboru wykonawcy.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in.: przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki takie jak: jedyny wykonawca, dostawy szczególne, konkurs, wyjątkowa sytuacji i konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia, nieskuteczność wcześniejszych postepowań, powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych, dodatkowe dostawy, szczególnie korzystne warunki dostawy oraz zamówienia in-house.

Szczególną uwagę zwrócimy na procedury trybu zamówienia z wolnej ręki w tym na komunikację z wykonawcą, zaproszenie do negocjacji, negocjacje, przebieg i dokumentowanie postępowania, zasadność żądania podmiotowych środków dowodowych, podwykonawstwo, podział zamówienia na części oraz ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Program szkolenia

I. Obecny stan prawny.

II. Tryby w zamówieniach publicznych, tryb zamówienie z wolnej ręki, powyżej i poniżej progu UE – definicja.

III. Wybrane przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki:
a. jedyny wykonawca;
b. dostawy szczególne;
c. konkurs;
d. wyjątkowa sytuacji i konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia;
e. nieskuteczność wcześniejszych postepowań;
f. powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych;
g. dodatkowe dostawy;
h. szczególnie korzystne warunki dostawy;
i. zamówienia in-house.

IV. Procedury trybu zamówienia z wolnej ręki:
a. komunikacja z wykonawcą w trakcie postępowania;
b. co powinno zawierać zaproszenie do negocjacji;
c. negocjacje, przebieg i dokumentowanie postępowania;
d. zasadność żądania podmiotowych środków dowodowych;
e. druki ZP w trybie zamówienia z wolnej ręki;
f. zasady zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki;
g. możliwości i zasady unieważnienia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki;
h. podwykonawstwo;
i. podział zamówienia na części;
j. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

V. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.