Sporządzanie ogłoszenia o wykonywaniu umowy i raport z realizacji zamówienia – analiza problemów występujących w praktyce

Dostępne terminy

 • Termin 13 sierpień 2024 wtorek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 640 zł/os. cena promocyjna do 08.08.2024
  później 740 zł/os.
 • Prowadzący Piotr Pieprzyca

Opis szkolenia

Ustawa zmieniła katalog ogłoszeń zamieszczanych przez Zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych, ponieważ kładzie większy nacisk na przejrzystość i kontrolę etapu realizacji zamówienia. Jednym z przejawów powyższego jest wprowadzony nowy rodzaj ogłoszenia – ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zgodnie z art. 448 Pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2.

Raport z realizacji zamówienia również jest nieznaną dotychczas na gruncie prawa zamówień publicznych instytucją, która ma na celu kontrolę efektywności realizacji zamówień poprzez zobligowanie zamawiających do dokonania oceny procesu realizacji zamówień w przypadkach, w których realizacja ta napotkała określone trudności.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Umowa jako element opisu przedmiotu zamówienia.

II. Wpływ warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej na treść obowiązków umownych wykonawcy.

III. Prawo opcji i wznowienie na etapie wykonania umowy o udzielenie zamówienia.

IV. Wymagania związane z umowami o pracę w treści SWZ i realizacji umowy, w tym obowiązek dokumentowania, weryfikacji oraz odpowiedzialność wykonawcy.

V. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie robót budowlanych i obowiązków umownych wykonawcy.

VI. Dopuszczalne okoliczności zmiany umowy o zamówienie publiczne.

VII. Pojęcie nadzoru nad realizacją umowy.

VIII. Weryfikacja wniosków wykonawcy dotyczących waloryzacji wynagrodzenia z tytułu realizacji zobowiązań umownych.

IX. Wykonanie etapów umowy jako podstawa wypłaty zaliczki.

X. Raport z realizacji umowy, okoliczności, w których raport powstanie oraz zakres informacji w nim zawartych.

XI. Zasady sporządzania ogłoszenia o wykonaniu umowy i wpływ informacji w nim zawartych na ocenę realizacji umowy przez wykonawcę.

XII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.