Warsztaty Prawa zamówień publicznych dla początkujących i średnio zaawansowanych

Dostępne terminy

 • Termin 31 lipiec 2024 środa godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 490 zł/os. cena promocyjna do 26.07.2024
  później 590 zł/os.
 • Prowadzący Piotr Pieprzyca

Opis szkolenia

Szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników przez całą procedurę przetargową – poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy oraz kontroli realizacji kontraktu kończąc. Zostało ono tak przygotowane, aby po jego ukończeniu każdy uczestnik mógł bez kłopotów pracować w dziale zamówień publicznych.

W trakcie szkolenia skoncentrujemy się na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów.

Szkolenie adresowane jest w głównej mierze do osób początkujących i średnio zaawansowanych w zamówieniach publicznych oraz tych odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak również dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych. Adresatem szkolenia jest także kierownik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Program szkolenia

I. Omówienie obowiązującego stanu prawnego.

II. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące zamówień:
a. Cele wprowadzenia pzp i jego systematyka;
b. Wybrane definicje ustawowe w szczególności: dokumenty zamówienia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pisemność, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunki zamówienia;
c. Jakie podmioty zobowiązane są do stosowania pzp?
d. Kiedy pzp ma zastosowanie?
e. Zakres wyłączeń stosowania przepisów pzp;
f. Przepisy kodeksu cywilnego w procesie udzielenia zamówienia oraz zasady obliczania terminów;
g. Zasady udzielania zamówień w pzp, w tym zasada efektywności.

III. Plany postępowań: zawartość; nowe zasady publikacji planu postępowań; aktualizacja planu postępowań.

IV. Badanie konfliktu interesów.

V. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych?

VI. Jakie czynności należy podjęć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia:
a. Analiza potrzeb zamawiającego: kogo dotyczy; kiedy należy ją sporządzać; zakres analizy, wynik analizy;
b. Wstępne konsultacje rynkowe;
c. Zmiany w czynności opisania przedmiotu zamówienia;
d. Ustalenie wartości zamówienia wg nowych reguł;
e. Przedmiotowe środki dowodowe: moment złożenia, nowe zasady uzupełniania;
f. Ustalenie niektórych warunków zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem wadium (fakultatywność żądania wadium oraz nowe zasady zwrotu wadium).

VII. Procedury udzielania zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych (tzw. procedura krajowa):
a. Tryb podstawowy, w tym omówienie trzech wariantów postępowań – w jakich sytuacjach warto przewidzieć i prowadzić negocjacje? SWZ a OPiW;
b. Termin związania ofertą;
c. Przesłanki odrzucenia oferty;
d. Unieważnienie postępowania.

VIII. Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego:
a. Warunki udziału w postępowaniu;
b. Ograniczenia w przesłankach wykluczenia;
c. Podmiotowe środki dowodowe, w tym uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

IX. Umowy o zamówienie publiczne:
a. W jaki sposób należy ukształtować postanowienia umowne, aby były zgodne z pzp i zabezpieczały interesy zamawiającego, w szczególności omówienie katalogu klauzul abuzywnych, wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych, dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz ochrona podwykonawców;
b. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
c. Raport z realizacji zamówienia.

X. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.