Kwalifikacja podmiotowa wykonawców z uwzględnieniem projektu dot. certyfikacji wykonawców – podstawy wykluczenia, warunki udziału, podmiotowe środki dowodowe oraz ich uzupełnianie i wyjaśnianie

Dostępne terminy

Opis szkolenia

16 kwietnia 2024 r. opublikowano projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.

Wprowadzenie do polskiego systemu zamówień publicznych certyfikacji wykonawców ma zapewniać wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego, że wobec danego wykonawcy nie zachodzą objęte zakresem certyfikacji podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, lub że posiada on zdolności i zasoby (np. określone doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę) na poziomie wskazanym w certyfikacie, które będzie wykorzystywał do potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Jedną z najważniejszych czynności dokonywanych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest kwalifikacja podmiotowa wykonawców. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że na mocy art. 57 pkt 2 pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile te warunki zostały określone przez zamawiającego. Natomiast dopiero w art. 112 pzp wskazano, czego mogą dotyczyć warunki udziału w postępowaniu.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
a. Obligatoryjne podstawy wykluczenia (art. 108 Pzp);
b. Fakultatywne podstawy wykluczenia (art. 109 Pzp);
c. Samooczyszczenie według nowej ustawy Pzp.

II. Warunki udziału w postępowaniu:
a. Nowy warunek udziału w postępowaniu – zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
b. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacja ekonomiczna lub finansowa; zdolność techniczna lub zawodowa;
c. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III. Udostępnienie zasobów:
a. Zakres udostępnienia potencjału przez inne podmioty;
b. Sposób dokumentowania udostępnienia zasobów i realność możliwości ich wykorzystania;
c. Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia zasobów;
d. Warunki zmiany podmiotu udostępniającego wykonawcy swój potencjał.

IV. Podmiotowe środki dowodowe:
a. Definicja podmiotowych środków dowodowych;
b. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp, niebędące podmiotowym środkiem dowodowym;
c. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych;
d. Obowiązki zamawiającego związane z żądaniem podmiotowych środków dowodowych;
e. Wezwanie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
f. Forma podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego;
g. Okoliczności, w których zamawiający może odstąpić od wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

V. Uzupełnienie i wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych.

VI. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.