10 zasad przygotowywania Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Dostępne terminy

 • Termin 09 lipiec 2024 wtorek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 490 zł/os. cena promocyjna do 04.07.2024
  później 590 zł/os.
 • Prowadzący Piotr Pieprzyca

Opis szkolenia

Bez SWZ wszczęcie postępowania według nowych przepisów będzie niemożliwe, a dotychczasowych SIWZ nie rekomenduje się adaptować do nowego systemu ze względu na ryzyko popełnienia wielu błędów.

Opracowanie nowego dokumentu wymaga analizy przekrojowej całej ustawy, powiązania przepisów w logiczny ciąg zdarzeń zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty. Dla opisania poszczególnych części SWZ konieczna będzie też refleksja nad aktualnym przebiegiem procedury w zależności od trybu udzielenia zamówienia i momentu udostępniania specyfikacji wykonawcom. W trakcie szkolenia omówimy m.in.: zasady opracowania nowego dokumentu, które wymagają analizy przekrojowej całej ustawy, relację pomiędzy SWZ a opisem potrzeb i wymagań, obligatoryjny i fakultatywny zakres SWZ w zależności od wartości zamówienia oraz możliwe zmiany treści SWZ.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak również dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych lub zamawiającego. Adresatem niniejszego szkolenia jest także kierownik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Program szkolenia

I. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) jako podstawowy dokument kształtujący prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców.

II. Tryby postępowania unijnego, w których występuje SWZ i opis potrzeb i wymagań, w szczególności w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Omówienie generalnych zasad tworzenie SWZ, w tym załączników niezbędnych do ogłoszenia postępowania w Dzienniku Urzędowym UE.

IV. Przedstawienie elementów SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego: część obligatoryjna SWZ.

V. Przedstawienie elementów SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego: cześć fakultatywna SWZ.

VI. Treść opisu potrzeb i wymagań w trybie negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego.

VII. Zasady wyjaśnienia treści SWZ.

VIII. Do kiedy i na jakich zasadach zamawiający może zmienić treść SWZ oraz opis potrzeb i wymagań?

IX. Złożenie odwołania na treść SWZ i opisu przetrzeb i wymagań.

X. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.