Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych – praktyczne doświadczenia stosowania nowych rozwiązań, rekomendacje UZP i wskazówki Prokuratorii Generalnej

Dostępne terminy

Opis szkolenia

10 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadzająca dodatkowe regulacje, w zakresie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Ustawa wprowadza wyraźną podstawę prawną do zmiany zawartych umów w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawców, wprowadzania do nich nowych lub modyfikacji dotychczasowych klauzul waloryzacyjnych (np. poprzez zmianę wysokości limitu waloryzacji). Wprowadzona została także możliwość dokonania innych zmian kontraktów, niż te związane ściśle z wynagrodzeniem, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne – do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Aktualny stan prawny, w szczególności zmiany wprowadzone ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

II. Waloryzacja umowy o zamówienie publiczne w kontekście znowelizowanych przepisów ustawy PZP:
a. podstawy prawna waloryzacji wynagrodzenia;
b. kiedy waloryzacja wynagrodzenia jest obligatoryjna;
c. zmiany w umowie – czynniki wpływające na zmiany, inflacja, zmiany kosztów i materiałów wynikające z czynników zewnętrznych.

III. Obowiązkowy zakres klauzul umownych na podstawie art. 439 Pzp:
a. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;
b. sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;
c. sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;
d. maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

IV. Indywidualność i ograniczenia swobody kształtowania klauzul waloryzacyjnych w świetle obowiązujących przepisów oraz Rekomendacji Prezesa UZP, Rekomendacji Prokuratorii Generalnej RP.

V. Metody zmiany wynagrodzenia, wskaźniki determinujące możliwość zmiany ceny lub wynagrodzenia.

VI. Omówienie wybranych wskaźników możliwych do zastosowania w zamówieniach na usługi i roboty budowlane, dobre praktyki, kalkulatory waloryzacyjne.

VII. Jak dokumentować zmianę w umowie? Czy wprowadzać aneks do umowy?

VIII. Ryzyko finansowania umowy dofinansowanej ze źródeł zewnętrznych, w szczególności w kontekście wymogów Polskiego Ładu.

IX. Płatności częściowe, zasady rozliczenia, określenie maksymalnego progu dla płatności częściowych.

X. Zaliczki w umowie o zamówienie publiczne – kiedy uprawnienie staje się obowiązkiem. Jak prawidłowo sformułować postanowienia umowy dotyczące zaliczkowania.

XI. Zabezpieczenie zaliczki. Czy wprowadzenie zaliczki generuje ryzyka dla Zamawiającego?

XII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.