Najczęściej popełniane błędy uniemożliwiające uzyskanie zamówienia publicznego – praktyczne szkolenie dla Wykonawców

Dostępne terminy

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia prowadzący omówi m.in.: obowiązek dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, obowiązek aktualizacji rocznych planów postępowań, zasadę efektywności, warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia, odrębne tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Skoncentrujemy się na tych aspektach, które przysparzają szczególnie wiele problemów, budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na tych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przyczyną wygranie lub przegrania postępowania.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców borykających się z zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. W szkoleniu uczestniczyć powinny osoby biorące udział w procedurze przetargowej, od momentu zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu a na podpisaniu umowy skończywszy.

Program szkolenia

I. Analiza dokumentów zamówienia:
a. czy składanie wniosku o wyjaśnienie SWZ jest uprawnieniem czy obowiązkiem wykonawcy?
b. kto ponosi odpowiedzialność za nieprecyzyjne zapisy dokumentów zamówienia?
c. na jakich etapach postępowania mogą pojawić się rozbieżności w interpretacji zapisów dokumentów zamówienia?
d. jak zadawać pytania, by uzyskać odpowiedź, a nie tylko odesłanie do dokumentów zamówienia?

II. Środki komunikacji elektronicznej:
a. czy wykonawca musi zaakceptować każdy środek komunikacji elektronicznej?
b. czy wiążą zapisy SWZ czy Regulaminu korzystania z danej platformy?
c. co to są warunki techniczne i organizacyjne i czy należy je w pełni spełnić?

III. Postać lub forma elektroniczna:
a. Czym jest dokument elektroniczny?
b. W jakim formacie plików przygotować ofertę lub dokumenty?
c. Jak prawidłowo opatrzyć ofertę podpisem?
d. Jak sprawdzić czy dany podpis jest ważny?

IV. Błędy w ofercie:
a. jakie błędy można uznać za omyłki, które zamawiający poprawi?
b. błąd w wyliczeniu ceny czy zwykłe niedopatrzenie reguł matematycznych?
c. czy niespójności oferty stanowią inne omyłki?

V. Zabezpieczenie oferty wadium: jak prawidłowo wnieść wadium w formie pieniężnej, a jak niepieniężnej?

VI. Zastrzeganie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa:
a. czy można zastrzec cały dokument?
b. jakie działania należy podjąć, aby zamawiający zastrzeżone informacje uznał za TP?

VII. Kalkulacja ceny: jak być konkurencyjnym i nie zaoferować ceny rażąco niskiej?

VIII. Wyjaśnienia:
a. jak wyjaśnić treść oferty, podmiotowe, przedmiotowe środki dowodowe?
b. jak nie popełnić błędu wyjaśniając kalkulację ceny, aby nie doprowadzić do odrzucenia oferty?

IX. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.