Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Zbigniewa Pawlaka dla Zamawiających

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Program szkolenia ujmuje te zagadnienia, które najczęściej stanowią temat dyskusji w kręgu specjalistów zajmujących się zamówieniami publicznymi. W trakcie szkolenia całkowicie pominiemy zatem obszary, które są oczywiste w aktualnym stanie prawnym. Skoncentrujemy się na tych aspektach, które przysparzają szczególnie wiele problemów, budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na tych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

Dzień I – 2 września (poniedziałek):

Od godz. 14.00 – kwaterowanie uczestników;
16.00-19.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

I. Wprowadzenie: kluczowe pojęcia ustawowe (dokumenty zamówienia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, warunki zamówienia ), przepisy kodeksu cywilnego w procesie udzielenia zamówienia, wartość zamówienia a stosowanie ustawy PZP, plany postępowań o udzielenie zamówienia i ich aktualizacja, zakres zastosowania ustawy PZP do zamówień klasycznych w aspekcie systematyki ustawy.

II. Postępowanie poniżej progów unijnych – zakres zastosowania ustawy PZP w stosunku do procedury unijnej – analiza przypadków i przyczyn wyłączenia przepisów obowiązujących w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

III. Przygotowanie postępowania – analiza potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe, opis przedmiotu zamówienia (przedmiotowe środki dowodowe), szacowanie wartości zamówienia, decyzja w przedmiocie wyboru trybu, sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub Opisu potrzeb i wymagań i ich minimalna zawartość.

20.00 – kolacja powitalna.

Dzień II – 3 września (wtorek):

Do godz. 9.00 – śniadanie;
9.00-16.30 – zajęcia w 4 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

IV. Konflikt interesów i prawomocne skazanie za przestępstwo – krąg osób zobowiązanych po stronie zamawiającego do złożenia oświadczenia, rodzaju i czasu składania oświadczeń w przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.

V. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia i forma kluczowych dokumentów – oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału, oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy.

VI. Wszczęcie postępowania – reguły publikacji ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia.

VII. Wyjaśnienia treści dokumentów zamówienia (SWZ lub OPiW) – terminy składania wniosków, obowiązki zamawiającego, zmiany treści dokumentów zamówienia a termin składania ofert.

VIII. Składanie i otwarcie ofert – reguły wyznaczania terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym terminy minimalne, okres związania ofertą i jego przedłużenie, zabezpieczenie wadialne, obowiązki publikacyjne zamawiającego.

IX. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia, reguły stawiania warunków udziału w postępowaniu, poleganie na potencjale podmiotów trzecich, podmiotowe środki dowodowe i zasady ich uzupełniania.

X. Badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej – wezwanie w przedmiocie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, podstawy odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert, niemożność wyboru oferty najkorzystniejszej – oferty dodatkowe.

13.30-15.00 – obiad;
16.30-18.00 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny;
20.00 – kolacja, atrakcje.

Dzień III – 4 września (środa):

Do godz. 9.00 – śniadanie;
9.00-12.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

XI. Zakończenie postępowania – udzielenie zamówienia, podstawy unieważnienia postępowania, obowiązki informacyjne i publikacyjne zamawiającego.

XII. Tryb podstawowy – tryb udzielania zamówień i jego warianty, pozostałe tryby w procedurze krajowej – partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i wolna ręka – przesłanki zastosowania.

XIII. Środki ochrony prawnej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

XIV. Umowa – postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, odstąpienie i unieważnienie, raport z realizacji umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Do godz. 12.00 – wykwaterowywanie uczestników.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.