Zmiany umów o roboty budowlane w związku ze zmianami cen materiałów budowlanych, wadami dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Proces budowlany jest procesem długofalowym i kapitałochłonnym. Dopiero jednak ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. w sposób jasny uregulowała zagadnienie waloryzacji wynagrodzenia w sytuacji zmian cen materiałów budowlanych na rynku lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 ustawy Pzp).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi ze zlecaniem i realizacją robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze zmianami cen materiałów oraz wadami dokumentacji projektowych lub programów funkcjonalno-użytkowych i ich wpływem na zakres i wartość umów o roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów Prawa zamówień publicznych w połączeniu z kodeksem cywilnym i Prawem budowalnym.

Skierowane jest do wszystkich, którzy w ramach wykonywania codziennych zadań muszą znać i stosować przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Program szkolenia

I. Rodzaje wad dokumentacji projektowej, etapy ich wykrywania.

II. Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia.

III. Rodzaj wynagrodzenia, a przedmiot zamówienia:
a. ryczałtowe;
b. kosztorysowe;
c. poprzez wskazanie podstaw do ustalenia wynagrodzenia.

IV. Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia.

V. Roboty nieobjęte przedmiotem zamówienia podstawowego, czyli (zamówienia):
a. „dodatkowe” zlecane aneksami do umowy podstawowej (art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz art. 455 ust. 2 Pzp);
b. zamówienia „podobne ” zlecane w trybie z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp).

VI. Omówienie różnic i podobieństw oraz przykładowych zapisów w umowie umożliwiających ich wykonanie i rozliczenie:
a. „konieczne prace dodatkowe”;
b. „roboty zamienne”;
c. „roboty zaniechane”.

VII. Protokół konieczności.

VIII. Waloryzacja wynagrodzenia z powodu zmian cen materiałów lub kosztów.

IX. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.