eNotices2 – praktyczne warsztaty dla Zamawiających – jak w prawidłowy sposób przygotować i przekazać ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników przez całą procedurę prawidłowego przygotowania i przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – poczynając od logowania a kończąc na ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Zostało ono przygotowane tak, aby po jego ukończeniu każdy uczestnik mógł bez kłopotów pracować z systemem eNotices2. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur jak również dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych.

Program szkolenia

I. Omówienie regulacji unijnych i krajowych odnoszących się do ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) – omówienie obowiązków spoczywających na zamawiających w zakresie ogłoszeń.

II. Jak prawidłowo stosować formularze do publikacji ogłoszeń w Dz.U. UE od 25 października 2023 r.

III. Omówienie narzędzia służącego do przygotowywania i przekazywania ogłoszeń – eNotices2.

IV. W jaki sposób zamawiający może logować się do platformy eNotices2.

V. Ustawienia konta eNotices2.

VI. Możliwości uprzedniego skonfigurowania ustawień formularzy oraz predefiniowania niektórych z informacji.

VII. Tworzenie nowych ogłoszeń w praktyce z wykorzystaniem platformy eNotices2:
a. omówienie funkcjonalności;
b. wykorzystanie standardowych formularzy:
i. plan zakupu;
ii. procedura konkurencyjna;
iii. uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia;
iv. wyniki;
v. modyfikacja umowy;
vi. zmiana.

VIII. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu na platformie eNotices2 wraz z omówieniem najważniejszych instytucji wynikających z Pzp:
a. wyjaśnienie terminologii, którą posługuje się ustawodawca unijny;
b. omówienie poszczególnych sekcji i zakładek występujących w ogłoszeniu o zamówieniu.

IX. Przygotowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na platformie eNotices2:
a. wyjaśnienie terminologii, którą posługuje się ustawodawca unijny;
b. omówienie poszczególnych sekcji i zakładek występujących w ogłoszeniu o zamówieniu.

X. Przygotowanie ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex antena na platformie eNotices2:
a. wyjaśnienie terminologii, którą posługuje się ustawodawca unijny;
b. omówienie poszczególnych sekcji i zakładek występujących w ogłoszeniu o zamówieniu.

XI. Przygotowanie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na platformie eNotices2:
a. wyjaśnienie terminologii, którą posługuje się ustawodawca unijny;
b. omówienie poszczególnych sekcji i zakładek występujących w ogłoszeniu o zamówieniu.

XII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.