Zobacz również

16.05.2024

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

W przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane zamawiający ma obowiązek przeanalizować, które czynności wykonywane na mocy zawartej umowy powinny być wykonywane w ramach...

Więcej

16.04.2024

Zasady i warunki zamówień in-house

Zamówienia in-house udziela się w trybie zamówienia z wolnej ręki. W takich postępowaniach chodzi o realizację zadań między zamawiającym a jednostką kontrolowaną. Jakie są...

Więcej

13.03.2024

Limit kar umownych

Czy istnieje limit wysokości naliczanych kar w umowach wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów? Jest to kwestia problematyczna, o czym świadczy spór w orzecznictwie. Jednym...

Więcej

13.02.2024

Problem kryteriów w zamówieniach na usługi IT

Zamówienia na dostawę i wdrożenie oprogramowania lub na świadczenie usług IT są złożone i nierzadko stawiają przed zamawiającymi wiele wyzwań. Szczególnie interesującą i wartą...

Więcej

11.01.2024

Korzystanie z nowych formularzy i platformy eNotices2

Dotychczasowa platforma eNotices zostanie zamknięta z dniem 31 stycznia 2024 roku. Jak przygotować i przekazać ogłoszenie za pośrednictwem nowej platformy eNotices2, aby prawidłowo opublikować...

Więcej

01.12.2023

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie jej przez zamawiającego

Jedną z sytuacji, której może spodziewać się zamawiający w związku z postępowaniem restrukturyzacyjnym po stronie wykonawcy, są problematyczne interpretacje regulacji art. 256 ust. 2...

Więcej

04.11.2023

Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego

W pzp wprowadzono szczególne regulacje określające skutki naruszeń popełnionych przez zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zawartej w wyniku tego postępowania...

Więcej

04.10.2023

Wyjaśnianie treści SWZ

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ jest narzędziem ułatwiającym zrozumienie jej zapisów. W artykule wyjaśniamy, jak skutecznie z niego korzystać i dlaczego nie każde pytanie...

Więcej

05.09.2023

Unieważnienie wyboru oferty

Jakie są przesłanki i konsekwencje unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego z własnej inicjatywy? Czy ponosi on odpowiedzialność za naruszenie w tym zakresie dyscypliny...

Więcej