Absurdy badania i oceny ofert – praktyczne doświadczenia, najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury, rozbieżności interpretacyjne, odpowiedzialność

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie ważnej umowy z wykonawcą dającym rękojmię należytego wykonania zamówienia. Właściwie przeprowadzone badanie i rzetelna ocena ofert stanową warunek realizacji tego celu. Błędy popełnione na tym etapie postępowania mogą okazać się dla zamawiającego bardzo dotkliwe – grożą one nie tylko wyborem niekorzystnej oferty, ale też odwołaniami do KIO i sankcjami ze strony instytucji kontrolujących.

Na szkoleniu przeprowadzimy uczestników przez absurdy procesu badania i oceny ofert. Zwrócimy przy tym uwagę na kwestie, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz szczególne punkty w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne – do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Kluczowe role i obowiązki w procesie oceny ofert:
a. przygotowanie właściwej dokumentacji;
b. uczestnictwo w komisji oceniającej;
c. udzielenie oferentom informacji zwrotnej;
d. weryfikacja braku konfliktu interesów;
e. określanie i powoływanie komisji oceniających z odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia;
f. odpowiedzialność komisji przetargowej i kierownika;
g. rozwiązanie złożonych przypadków konfliktu interesów.

II. Oferta – absurdy interpretacyjne:
a. czy oferta to formularz ofertowy;
b. jakie dokumenty są składane wraz z ofertą;
c. jak prawidłowo określić zobowiązania podatkowe;
d. skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa;
e. elektroniczne podpisy: czego nie trzeba podpisywać;
f. przedmiotowe środki dowodowe;
g. uzupełnianie środków dowodowych z art. 107 Pzp.

III. Absurdy związane z etapem odrzucenia oferty:
a. kiedy można odrzucić ofertę;
b. problemy z prawidłowym uzasadnieniem odrzucenia oferty w orzecznictwie;
c. wizja lokalna – czy może być podstawą odrzucenia.

IV. Właściwa poprawa omyłek w treści złożonej oferty:
a. zabronione negocjacje z wykonawcą;
b. oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe;
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

V. Absurdy związane z badaniem rażąco niskiej ceny:
a. należyte wykazywanie i kwestionowanie w ofertach konkurencyjnych;
b. czy faktycznie nieuwzględnienie minimalnego wynagrodzenia pozwoli nam odrzucić ofertę;
c. kiedy wyjaśnienia RNC są rzetelne;
d. jak analizować treść wyjaśnienia wykonawcy.

VI. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia:
a. podmiotowych środków dowodowych z art. 126 Pzp;
b. uzupełnienia i poprawienia podmiotowych środków dowodowych z art. 128 ust. 1 Pzp;
c. wyjaśnień w zakresie podmiotowych środków dowodowych z art. 128 ust. 4 Pzp.

VII. Absurdy związane z analizą podstaw wykluczenia z postępowania:
a. wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę;
b. wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który w poprzednim postępowaniu oszukał Zamawiającego;
c. zmowa a wykluczenie Wykonawcy;
d. brak wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, absurdy w postępowaniu dowodowym.

VIII. Absurdy związane z etapem uzupełniania, wyjaśniania oświadczeń i dokumentów:
a. jaki termin należy wyznaczyć Wykonawcy na złożenie lub uzupełnienie środków dowodowych;
b. czy Zamawiający może przedłużyć wyznaczony termin na uzupełnienie środków dowodowych;
c. czego i w jakich sytuacjach nie wolno uzupełniać;
d. z jaką datą należy uzupełniać oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Pzp, a z jaką środki dowodowe;
e. poświadczanie dokumentów – kto to robi, w jaki sposób i w odniesieniu do których dokumentów?

IX. Przedłużenie terminu związania ofertą.

X. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

XI. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.