Prawo zamówień publicznych w praktyce, orzecznictwie KIO i opiniach UZP – warsztat na wybranych przykładach

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Program szkolenia ujmuje te zagadnienia, które najczęściej stanowią temat dyskusji w kręgu specjalistów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Skoncentrujemy się na tych aspektach, które przysparzają szczególnie wiele problemów, budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na tych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Podpisy elektroniczne wymagane lub możliwe w postępowaniu o zamówienie publiczne – przykłady błędów „standardowych” i „niestandardowych” popełnianych przez wykonawców i problemy z weryfikacją u zamawiających.

II. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ):
a. Przykłady najczęściej popełnianych błędów w SWZ;
b. Reguły zadawania pytań do SWZ i udzielania na nie odpowiedzi – jak liczyć terminy;
c. Forma zadawania pytań, czy wymagany jest podpis elektroniczny, a jak udzielane odpowiedzi.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
a. Brzmienie warunku udziału w postępowaniu a intencje i potrzeby zamawiającego – kształtowanie warunków w praktyce i orzecznictwie, aby nie narazić się na zarzuty bądź odwołanie do KIO;
b. Warunek doświadczenia – czy przecinek lub spójnik ma znaczenie – case study;
c. Warunek dysponowania osobami – czego zamawiający może wymagać od wykonawcy i na jakiej podstawie;
d. Wykazanie spełniania warunków przez konsorcjum oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających.

IV. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia jakich można żądać:
a. Możliwość czy obowiązek żądania podmiotowych środków dowodowych – na przykładzie trybu podstawowego oraz trybu przetargu nieograniczonego z tzw. procedurą odwróconą;
b. Rodzaje i formy podmiotowych środków dowodowych – jakich zamawiający może żądać od wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, a jakich na potwierdzenie spełniania warunków udziału;
c. Terminy ważności niektórych podmiotowych środków dowodowych – case study;
d. Kiedy mamy do czynienia z oryginałem podmiotowego środka dowodowego, a kiedy z cyfrowym odwzorowaniem – przykłady, e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.);
e. Reguły poświadczania cyfrowych odwzorowań podmiotowych środków dowodowych w zależności od wartości zamówienia i innych dokumentów.

V. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a. Reguły dotyczące przesyłania ofert „elektronicznych” – jakie obowiązki i uprawnienia ma zamawiający, a jakie wykonawca, „problem” podpisywania pliku zawierającego skompresowane dokumenty;
b. Pełnomocnictwo – forma w zależności od wartości zamówienia, „problemy” z uzupełnianiem, co ma znaczenie – data czy treść, a może podpis?
c. Termin związania ofertą, w tym obowiązki zamawiającego dotyczące podania daty, przedłużania terminu, forma oświadczenia wykonawcy – „negatywne” przykłady z praktyki;
d. Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w postaci elektronicznej – na co zwrócić uwagę, aby uznać, że oferta jest prawidłowo zabezpieczona – przykłady dobrych i złych praktyk.

VI. Badanie i ocena ofert:
a. Wyjaśnienia treści oferty oraz rażąco niskiej ceny – jaki termin może określić zamawiający, w jakiej formie wykonawca ma przekazać wyjaśnienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jaka powinna być treść wyjaśnień, aby były „wystarczające”, skutki złożenia wyjaśnień po wyznaczonym terminie;
b. Treść formularza ofertowego a badanie i ocena oferty, skutki braku spójności z SWZ;
c. Specyfika działania (oceny) w przypadku dopuszczenia ofert częściowych, w tym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji;
d. Odrzucenie oferty – „brak” podpisu elektronicznego, niewłaściwy podpis, podpis nieważny, oferta niezgodna z wymaganiami „technicznymi”, oferta niezgodna z warunkami zamówienia – case study.

VII. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania – uzasadnienie faktyczne i prawne.

VIII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.