Umowy o roboty budowlane w Prawie zamówień publicznych – analiza problemów i sprzeczności występujących w praktyce

Dostępne terminy

 • Termin 08 sierpień 2024 czwartek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 640 zł/os. cena promocyjna do 05.08.2024
  później 740 zł/os.
 • Prowadzący Andrzej Polaszek

Opis szkolenia

Przygotowaliśmy szkolenie, które omówi zmiany w zakresie zabezpieczania interesów zamawiającego w umowach w sprawie zamówienia publicznego. Szczególny nacisk położymy m.in. na: zasady kształtowania umów, katalog klauzul abuzywnych, określenie obowiązkowych postanowień umownych, zasady waloryzacji wynagrodzenia, obowiązek ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców, wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności oraz wprowadzenie rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania przepisów nowego Prawa zamówień publicznych w umowach oraz porównanie ich z przepisami aktualnie obowiązującymi.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy w ramach wykonywania codziennych zadań muszą znać i stosować przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Program szkolenia

I. Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy.

II. Kiedy możemy uznać, że do zamówienia nie stosujemy ustawy Pzp:
a. absurdy w zakresie nadmiernego sumowania zamówień;
b. jak oszacować wartość zamówienia, kiedy możemy uznać, że zamówienia są odrębne;
c. kiedy podział zamówienia na części jest dopuszczalny, prawidłowe stosowanie art. 30 ust. 4 Pzp.

III. Jak prawidłowo organizować udzielanie zamówień:
a. opracowanie regulaminu zamówień do 130 tys.;
b. absurdy w regulacjach wewnętrznych – jak uniknąć nadmiernego formalizowania procedury do 130 tys.;
c. publikacja ogłoszenia, publikator, zmiana ogłoszenia, zakres treści ogłoszenia;
d. dokumentowanie postępowania do 130 tys.;
e. analiza przykładowych zapisów Regulamin udzielania zamówień do 130 tys.

IV. Regulacje wewnętrzne w procedurach o wartości poniżej 130 tys. zł:
a. wymagania dotyczące regulacji wewnętrznych;
b. opracowanie strategii i narzędzi służących przestrzeganiu wymagań zawartych w regulaminach;
c. czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje gdy ceny ofert mieszczą się w budżecie;
d. stosowanie kryterium ceny jako jedynego;
e. co jeśli ceny są wyższe niż kwota przewidywana na realizację zamówienia;
f. zestawienie błędów i nieprawidłowości w regulacjach wewnętrznych – praktyczne przykłady.

V. Kiedy etap oceny oferty staje się problematyczny:
a. w jakim zakresie regulacja wewnętrzna powinna ingerować w etap oceny oferty? Analiza zapisów;
b. jaki termin należy wyznaczyć Wykonawcy na złożenie, a jaki na uzupełnienie środków dowodowych;
c. czy zamawiający może przedłużyć wyznaczony termin na uzupełnienie lub wyjaśnienia?
d. czego i w jakich sytuacjach nie wolno uzupełniać;
e. oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia?
f. oferta z błędną stawką podatku VAT – czy zawsze w takim przypadku oferta musi zostać odrzucona;
g. kiedy cena oferty jest faktycznie rażąco niska;
h. granica pomiędzy wystąpieniem omyłki rachunkowej a błędem w obliczeniu ceny.

VI. Absurdy związane z elektronizacja zamówień:
a. jaką formę komunikacji zastosować przy realizacji zamówienia do 130 tys.;
b. środki komunikacji elektronicznej, postać elektroniczna oferty;
c. kiedy czynność prawna jest ważna;
d. pisemna forma czynności prawnej, elektroniczna forma czynności prawnej, forma dokumentowa;
e. wykorzystanie podpisu zaufanego, osobistego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

VII. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 130 tys. zł:
a. nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia;
b. nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia;
c. powierzenie pracownikom czynności przez kierownika jednostki w zamówieniach do 130 tys.;
d. osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

VIII. Umowa w zamówieniu do 130 tys. zł:
a. jak skonstruować prawidłowo umowę;
b. czy umowa może przybrać formę ustną;
c. przykładowe składniki umowy.

IX. Dokumentowanie postępowania. Obowiązek przygotowania sprawozdania.

X. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.