Absurdy zamówień publicznych – najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury, rozbieżności interpretacyjne – szkolenie dla zaawansowanych

Dostępne terminy

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia poruszone zostaną te zagadnienia, które ze względu na proces decyzyjny, rozbieżności interpretacyjne czy przyjmowane schematy działania budzą szczególnie wiele wątpliwości.

Szkolenie ma istotny wymiar praktyczny – przyjrzymy się poszczególnym absurdom Prawa zamówień publicznych, starając się dojść do możliwie konstruktywnych wniosków i sformułować wskazówki, jak wybrnąć z tego gąszczu niewiedzy i trudności interpretacyjnych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Przedmiotowe środki dowodowe:
a. rodzaje i okoliczności w jakich celowe lub możliwe jest ich wymaganie;
b. obowiązek akceptacji równoważnych środków;
c. kiedy przedmiotowy środek stanowi de facto treść oferty niepodlegającą uzupełnieniu (przykłady z kontroli);
d. termin złożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych a postanowienia SWZ – przykłady;
e. czy i na jakich zasadach przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu przez wykonawcę; czy można uzupełnić je gdy są zarówno na potwierdzenie zgodności z OPZ i do kryterium oceny ofert.

II. Tryb podstawowy i przetarg nieograniczony – problemy identyfikowane przed KIO i w stanowiskach UZP:
a. tryb podstawowy, w tym z możliwością negocjacji:

 • czy można zastosować tzw. procedurę odwróconą,
 • czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje gdy ceny ofert mieszczą się w budżecie,
 • czy zamawiający musi robić negocjacje gdy ceny są wyższe niż kwota na zamówienie,
 • jak ocenić oferty dodatkowe,
 • czy możliwa jest tzw. procedura odwrócona w trybie podstawowym;

b. przetarg nieograniczony z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej:

 • czy oceniać JEDZ wszystkich wykonawców,
 • jak ma postąpić zamawiający gdy JEDZ składa wykonawca wraz z ofertą nie czekając na wezwanie,
 • jak postąpić gdy JEDZ składa tylko wykonawca z najwyżej ocenioną ofertą na wezwanie,
 • czy badać pod względem podmiotowym tylko jednego wykonawcę w przypadku korzystania przez innych wykonawców z zasobów podmiotów trzecich,
 • czy można wezwać do wyjaśnienia treści oferty lub rażąco niskiej ceny tylko jednego wykonawcę.

III. Problemy dotyczące oceny spełniania warunków podmiotowych przez konsorcjum oraz wykonawcę polegającego na zasobach podmiotów trzecich:
a. problemy praktyki dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp m.in. kwestie tego jak postąpić, gdy każdy z członków konsorcjum ma wymagane doświadczenia w relacji do oświadczenia;
b. jak wykonawca ma wykazać zamawiającemu realność udostępnienia zasobów;
c. czy można polegać na doświadczeniu podmiotu trzeciego w zamówieniu na dostawy;
d. czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego;
e. jak istotna jest treść zobowiązania;
f. czy od podmiotu trzeciego można wymagać złożenia oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej – studium przypadku.

IV. Podmiotowe środki dowodowe – studium przypadku:
a. jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca bez wezwania złoży podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą lub uzupełni bez wezwania;
b. jak rozumieć aktualność na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych m.in.:

 • informacji z banku,
 • dokumentu ubezpieczenia OC,
 • wykazu zamówień,
 • informacji z KRK;

c. czy zamawiający może podważać treści referencji jako niekompletnych;
d. czy konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia w przypadku doświadczenia zdobytego u zamawiającego przeprowadzającego postępowanie;
e. reguły zastosowania art. 128 ust.1 Pzp:

 • jaki termin wyznaczyć wykonawcy,
 • zakres i treść wezwania,
 • jak rozumie się jednokrotność wezwania,
 • czy można ponowić wezwanie co do tego samego dokumentu.

V. Badanie i ocena ofert – przykłady najczęstszych błędów:
a. oferta:

 • złożona na formularzu innym niż wymagał zamawiający,
 • złożona w niewłaściwym formacie pliku,
 • opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną,
 • złożona z każdą stroną w osobnym pliku a kwestia „uznania” podpisu na jednym pliku;

b. na ile postanowienia SWZ wiążą zamawiającego przy ocenie ofert – przykłady „absurdów” w schematycznym działaniu zamawiających m.in.:

 • przy poprawie omyłek, czy „standardowy” sposób poprawy omyłek w ofercie jest zawsze prawidłowy,
 • sposób działania w kontekście nieprawidłowości ze stawką lub wyliczeniem VAT;

c. kiedy należy wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny:

 • jak rozumieć okoliczności oczywiste niewymagające wyjaśnienia,
 • treść wezwania,
 • czy wyjaśnienia muszą być opatrzone podpisem elektronicznym,
 • termin na wyjaśnienia i skutki jego niedotrzymania,
 • analiza treści odpowiedzi wykonawcy na wybranych przykładach z praktyki.

VI. Umowy:
a. problematyka klauzul waloryzacyjnych – kontrowersje w świetle praktyki i orzecznictwa uznającego je za jeden z 3 głównych problemów orzeczniczych w 2022 r. – przegląd wskazówek KIO, m.in.:

 • częstotliwość waloryzacji,
 • poziom,
 • podzielenie się kosztami przez zamawiającego i wykonawcę;

b. klauzule niedozwolone w umowie, w tym brak wskazania minimalnego gwarantowanego zakresu lub wartości;
c. uchylenie się wykonawcy od podpisania umowy – jakie działania może podjąć zamawiający w takiej sytuacji, czy i jakie są sankcje ponosi wykonawca.

VII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.