Zamówienia Publiczne w Ochronie Zdrowia – 3. edycja

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Zamówienia Publiczne w Ochronie Zdrowia to jednodniowa konferencja poświęcona specyfice sektora ochrony zdrowia w zamówieniach publicznych, która pozwoli uzyskać odpowiedzi na nurtujące w codziennej pracy pytania.

Program konferencji oparty jest o praktyczne omówienie najważniejszych regulacji, interpretacji organów kontrolnych, wzorcowych przykładów i dobrych praktyk. Znalazły się w nim kwestie, które budzą niepewność i wątpliwości interpretacyjne w pracy osób odpowiedzialnych za nadzór i przeprowadzanie zamówień usług, produktów leczniczych, sprzętu i materiałów w jednostkach ochrony zdrowia.

Program szkolenia

Rejestracja uczestników [9.00 – 9.30]
Otwarcie konferencji [9.30 – 9.40]

I. Audyt i kontrola zarządzania systemem udzielania zamówień publicznych w szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia
• specyfika zamówień realizowanych przez szpitale i inne jednostki ochrony zdrowia
• system zarządzania zamówieniami publicznymi
• organizacja systemu planowania i optymalizacja
• osoby odpowiedzialne i regulacje wewnętrzne
• zamówienia podprogowe jako integralny element systemu udzielania zamówień publicznych

II. Rozeznanie rynku jako kluczowe zadanie zamawiającego warunkujące prawidłowe przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego
• cel ustalenia wartości zamówienia
• dywersyfikacja metod ustalania wartości zamówienia w kontekście analizy potrzeb i wymagań – rekomendacje UZP
• obowiązki zamawiającego uzależnione od wartości zamówienia
• termin ważności wartości szacunkowej
• wpływ rozeznania rynku na kwalifikowalność wydatków w przypadku zamówień dofinansowywanych ze środków UE

Przerwa kawowa [11.20 – 11.50]

III. Opis przedmiotu zamówienia w szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia. Wyeliminowanie sankcji karnych i finansowych – rekomendacje audytora
• zasady interpretacji przepisów
• przedmiotowe środki dowodowe – zasady żądania i uzupełniania
• najczęstsze problemy i rekomendacje przy realizacji postępowań m.in. na: o dostawę wyrobów medycznych (wyroby jednorazowe poza wszczepialnymi, wyroby wszczepialne i wielorazowe wymagające sterylizacji) o dostawę dużej aparatury medycznej o wyposażenie pomieszczeń szpitalnych i operacyjnych
• depozyty; serwis; dzierżawa

IV. Prawo opcji jako lekarstwo na niepewność zakupową produktów leczniczych
• prawo opcji w przepisach prawa zamówień publicznych
• opcja nie tylko hasłem w ogłoszeniu
• klauzula abuzywna kontra prawo opcji
• pozytywne i negatywne przykłady stosowania prawa opcji
• opcja i wznowienie jako narzędzie pozwalające  na elastyczne zarządzanie umową o zamówienie publiczne

Przerwa kawowa [13.30 – 14.00]

V. Kryteria jakościowe przy dostawach urządzeń medycznych
• zasada efektywności ekonomicznej
• jakość jako istotne kryterium oceny ofert
• kryteria jakościowe a ograniczenie konkurencji
• uzasadnione potrzeby zamawiającego a możliwości rynkowe
• formułowanie kryteriów oceny oferty (parametry techniczne, funkcjonalności, koszty użytkowania i inne)
• opis sposobu oceny ofert (kryteria punktowane, ważone i mieszane)
• przedmiotowe środki dowodowe – kiedy i jak ich wymagać w celu potwierdzenia jakości oferowanej w ramach kryteriów

VI. Postępowania na udzielenie zamówienia na usługi serwisu sprzętu medycznego
• definicja serwisu
• sprzęt techniczny i jego kategorie a sprzęt medyczny
• wymogi prawne dotyczące obsługi sprzętu technicznego na przykładach sprzętu medycznego oraz sprzętu technicznego powszechnego użytku
• specjalne zasady serwisu dla urządzeń medycznych
• pojęcie inżyniera serwisu i zakresy czynności związane z obsługą serwisową
• przegląd techniczny i jego rodzaje
• przegląd gwarancyjny i przegląd pogwarancyjny
• kryteria oceny ofert w postępowaniach na usługi serwisowe
• istotne elementy umowy na świadczenie usług serwisowych
• spory na tle zawieranych umów na świadczenie usług serwisowych

Pytania i podsumowanie konferencji
Zakończenie konferencji [15.40]

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.