Elektronizacja zamówień publicznych – komunikacja z wykonawcami, podpisy elektroniczne, wymagania dokumentacyjne, oferty i wadium

Dostępne terminy

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia omówimy m.in.: wymagania dokumentacyjne wobec wykonawców (oświadczenie wstępne wykonawcy, JEDZ, E-dokumenty urzędowe), oferty w postępowaniu elektronicznym (reguły składania elektronicznej oferty od progów unijnych, otwarcie ofert, wyjaśnienia treści oferty oraz poprawa omyłek w elektronicznych ofertach, odrzucenie oferty), nowe regulacje dot. wadium oraz obowiązki informacyjne (publikacyjne) zamawiającego.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak również dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych lub zamawiającego. Adresatem niniejszego szkolenia jest także kierownik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Program szkolenia

I. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości, możliwe odstępstwa i komunikacja ustna.

II. Rodzaje podpisów elektronicznych wymagane lub możliwe w postępowaniu o zamówienie publiczne – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.

III. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) lub opis potrzeb i wymagań – reguły udostępniania, zadawania pytań przez wykonawców i zmiany.

IV. Wymagania dokumentacyjne wobec wykonawców:
a. Oświadczenie wstępne wykonawcy w trybie podstawowym w procedurze krajowej – forma, termin składania, aktualność;
b. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – forma, termin składania, aktualność;
c. Podmiotowe środki dowodowe – obowiązek czy możliwość żądania;
d. Przedmiotowe środki dowodowe – termin złożenia, uprawnienie do wezwania do uzupełnienia, okoliczności uzasadniające zakaz uzupełniania;
e. Kwestie rozumienia dokumentu elektronicznego, jak sporządzić cyfrowe odwzorowanie postaci papierowej i potwierdzić je za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody);
f. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice w ich wystawianiu, jak uniknąć błędów przy ich ocenie.

V. Oferty w postępowaniu elektronicznym:
a. Reguły składania elektronicznej oferty lub oferty podlegającej negocjacjom w postępowaniach o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych;
b. Reguły składania elektronicznej oferty od progów unijnych;
c. Otwarcie ofert – brak wymogu jawności, termin otwarcia a awaria platformy, obowiązki zamawiającego przed otwarciem ofert i po dokonaniu tej czynności;
d. Wyjaśnienia treści oferty oraz poprawa omyłek w elektronicznych ofertach;
e. Odrzucenie oferty z powodu niespełnienia wymagań zamawiającego związanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej – przykłady.

VI. Wadium – wymóg wnoszenia w postaci elektronicznej, nowe reguły zwrotu wadium, w tym w formie innej niż pieniądz.

VII. Obowiązki informacyjne (publikacyjne) zamawiającego oraz protokół postępowania o zamówienie publiczne:
a. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty;
b. Postać elektroniczna czy papierowa – jak sporządzić i przechowywać protokół;
c. Obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu;
d. Termin i sposób udostępniania dokumentacji postępowania, w tym ofert oraz ofert ostatecznych.

VIII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.