Absurdy zamówień publicznych do 130 tys. zł – praktyczne doświadczenia, najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury, rozbieżności interpretacyjne, odpowiedzialność

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Od ponad 3 lat obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych. Przez ten czas urzędnicy oraz przedsiębiorcy zetknęli się z absurdalnymi sytuacjami związanymi z udzielaniem zamówień do 130 tys. zł. Większość z nich wynika z braku znajomości obowiązujących przepisów lub daleko idącej ich nadinterpretacji. Postanowiliśmy przeanalizować najważniejsze z nich, pogrupować w logiczną całość i przygotować szkolenie.

W jego trakcie zostaną przedstawione m.in: absurdy w zakresie nadmiernego sumowania zamówień, problemy z ofertą niezgodną z warunkami zamówienia, absurdy w regulacjach wewnętrznych, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, absurdy związane z elektronizacją zamówień oraz problemy z umowami do 130 tys. zł.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne – do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy.

II. Kiedy możemy uznać, że do zamówienia nie stosujemy ustawy Pzp:
a. absurdy w zakresie nadmiernego sumowania zamówień;
b. jak oszacować wartość zamówienia, kiedy możemy uznać, że zamówienia są odrębne;
c. kiedy podział zamówienia na części jest dopuszczalny, prawidłowe stosowanie art. 30 ust. 4 Pzp.

III. Jak prawidłowo organizować udzielanie zamówień:
a. opracowanie regulaminu zamówień do 130 tys.;
b. absurdy w regulacjach wewnętrznych – jak uniknąć nadmiernego formalizowania procedury do 130 tys.;
c. publikacja ogłoszenia, publikator, zmiana ogłoszenia, zakres treści ogłoszenia;
d. dokumentowanie postępowania do 130 tys.;
e. analiza przykładowych zapisów Regulamin udzielania zamówień do 130 tys.

IV. Regulacje wewnętrzne w procedurach o wartości poniżej 130 tys. zł:
a. wymagania dotyczące regulacji wewnętrznych;
b. opracowanie strategii i narzędzi służących przestrzeganiu wymagań zawartych w regulaminach;
c. czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje gdy ceny ofert mieszczą się w budżecie;
d. stosowanie kryterium ceny jako jedynego;
e. co jeśli ceny są wyższe niż kwota przewidywana na realizację zamówienia;
f. zestawienie błędów i nieprawidłowości w regulacjach wewnętrznych – praktyczne przykłady.

V. Kiedy etap oceny oferty staje się problematyczny:
a. w jakim zakresie regulacja wewnętrzna powinna ingerować w etap oceny oferty? Analiza zapisów;
b. jaki termin należy wyznaczyć Wykonawcy na złożenie, a jaki na uzupełnienie środków dowodowych;
c. czy zamawiający może przedłużyć wyznaczony termin na uzupełnienie lub wyjaśnienia?
d. czego i w jakich sytuacjach nie wolno uzupełniać;
e. oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia?
f. oferta z błędną stawką podatku VAT – czy zawsze w takim przypadku oferta musi zostać odrzucona;
g. kiedy cena oferty jest faktycznie rażąco niska;
h. granica pomiędzy wystąpieniem omyłki rachunkowej a błędem w obliczeniu ceny.

VI. Absurdy związane z elektronizacja zamówień:
a. jaką formę komunikacji zastosować przy realizacji zamówienia do 130 tys.;
b. środki komunikacji elektronicznej, postać elektroniczna oferty;
c. kiedy czynność prawna jest ważna;
d. pisemna forma czynności prawnej, elektroniczna forma czynności prawnej, forma dokumentowa;
e. wykorzystanie podpisu zaufanego, osobistego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

VII. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 130 tys. zł:
a. nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia;
b. nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia;
c. powierzenie pracownikom czynności przez kierownika jednostki w zamówieniach do 130 tys.;
d. osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

VIII. Umowa w zamówieniu do 130 tys. zł:
a. jak skonstruować prawidłowo umowę;
b. czy umowa może przybrać formę ustną;
c. przykładowe składniki umowy.

IX. Dokumentowanie postępowania. Obowiązek przygotowania sprawozdania.

X. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.