Warsztaty Kontroli Zamówień Publicznych Krzysztofa Puchacza dla kontrolujących i kontrolowanych

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Aż 18 instytucji może kontrolować udzielanie zamówień publicznych w urzędzie. Niezwykle ważne jest zatem poznanie nowych zasad kontroli oraz obszarów, w których może dochodzić do naruszeń. Prawo zamówień publicznych wprowadza wspólne regulacje dotyczące kontroli udzielania zamówień publicznych przez organy kontroli (art. 596-602), tworzy Komitet do spraw Kontroli Zamówień Publicznych (art. 493-499), nadaje nowe kompetencje Prezesowi UZP dotyczące współdziałania z organami kontroli (art. 469 pkt 23 i 24) oraz wprowadza zmiany w kontroli Prezesa UZP.

Celem szkolenia jest omówienie najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu nowych przepisów o zamówieniach publicznych w światle wyników kontroli UZP, NIK, RIO oraz Instytucji Zarządzających, omówienie taryfikatora korekt finansowych przy zamówieniach dofinansowanych z budżetu UE – na przykładach aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz omówienie naruszeń PZP skutkujących odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

Dzień I – 26 sierpnia (poniedziałek):

Od godz. 14.00 – kwaterowanie uczestników;
16.00-19.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

I. Wprowadzenie:
a. nowe zasady prowadzenia kontroli zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. – zalecenia Komitetu ds. kontroli w zamówieniach publicznych;
b. ocena ryzyka kontroli zamówień publicznych;
c. metodologia kontroli zamówień publicznych.

II. Nieprawidłowości dotyczące szacowania wartości zamówienia:
a. zamówienie nieplanowane;
b. zamówienia udzielane w częściach;
c. zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich;
d. szacowania wartości zamówień mieszanych.

20.00 – kolacja powitalna.

Dzień II – 27 sierpnia (wtorek):

Do godz. 9.00 – śniadanie;
9.00-16.30 – zajęcia w 4 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

III. Nieprawidłowości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
a. niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia;
b. pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia;
c. równoważność rozwiązań;
d. używanie norm;
e. brak podziału zamówienia;
f. zamówienia wielorodzajowe;
g. przedmiotowe środki dowodowe.

IV. Nieprawidłowości dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a. warunki udziału w postępowaniu – omówienie najczęstszych nieprawidłowości;
b. zasada proporcjonalności;
c. wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia;
d. korzystanie z zasobów innych podmiotów;
e. podmiotowe środki dowodowe;
f. podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu;
g. uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów.

V. Nieprawidłowości w zakresie kryteriów oceny ofert:
a. uzasadnianie dominacji kryterium cenowego;
b. cena jako jedyne kryterium oceny ofert;
c. kryteria podmiotowe;
d. najczęściej występujące nieprawidłowości.

VI. Nieprawidłowości dotyczące przebiegu postępowania:
a. niewykonanie obowiązku przedłużenia terminu składania ofert;
b. skutki niespójności dokumentów przetargowych – najnowsze tezy z orzecznictwa sądów administracyjnych;
c. naruszenia w zakresie dokumentowania braku konfliktu interesów;
d. niewłaściwe stosowanie przesłanek unieważnienia postępowania;
e. niewłaściwe stosowanie trybów niekonkurencyjnych na podstawie zamówienia z wolnej ręki.

13.30-15.00 – obiad;
16.30-18.00 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny;
20.00 – kolacja, atrakcje.

Dzień III – 28 sierpnia (środa):

Do godz. 9.00 – śniadanie;
9.00-12.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

VII. Nieprawidłowości dotyczące oceny i badania ofert:
a. rażąco niska cena;
b. poprawianie omyłek;
c. niezgodność treści oferty z treścią SWZ;
d. błędy w obliczeniu ceny w tym nieprawidłowa stawka VAT.

VIII. Nieprawidłowości w zakresie zmiany umów:
a. klauzule abuzywne;
b. ogłoszenie o wykonaniu umowy;
c. zmiany umów.

Do godz. 12.00 – wykwaterowywanie uczestników.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.