Zamówienia publiczne do 130 tys. zł – praktyczne doświadczenia w zakresie planowania, opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości, odpowiedzialności, regulaminów i sposobów dokumentowania

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione m.in.: zasady wszczynania postępowań (ogłoszenia, zapytania ofertowego), przekazanie wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia zamówienia, minimalny zakres informacji ogłoszenia, zapytania ofertowego, sporządzanie rocznego sprawozdania.

Szczególną uwagę zwrócimy na niejasności jakie pojawiły się w zamówieniach podprogowych, z uwzględnieniem obowiązków zamawiającego.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych – aktualny stan prawny.

II. Wprowadzenie:
a. Zamówienia publiczne objęte zakresem ustawy PZP, nowe progi stosowania ustawy;
b. Nowe definicje – zamówienie klasyczne oraz zamawiający publiczny;
c. Plan zamówień, obowiązek jego aktualizacji a zamówienia publiczne do 130 tys.;
d. Plan postępowań o udzielenie zamówienia, prawidłowe definiowanie potrzeb Zamawiającego;
e. Zamówienia nieplanowane;
f. Podział zamówienia lub zaniżanie jego wartości w zamówieniach poniżej progu stosowania ustawy Pzp;
g. Zamówienia publiczne do 130 tys. a podział dozwolony w nowej ustawie Pzp.

III. Jak prawidłowo organizować udzielanie zamówień do 130 tys.?
a. Czy należy opracować Regulamin udzielania zamówień do 130 tys.?
b. Procedury udzielenia zamówienia do 130 tys. – ogłoszeniowe, rozpoznanie rynku;
c. Publikacja ogłoszenia, publikator, zmiana ogłoszenia, zakres treści ogłoszenia;
d. Jak udzielić zamówienia do 130 tys. w zamówieniu współfinansowanym?
e. Dokumentowanie postępowania do 130 tys.;
f. Analiza przykładowych zapisów Regulamin udzielania zamówień do 130 tys.

IV. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 130 tys.:
a. Odpowiedzialność za nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia;
b. Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia;
c. Powierzenie pracownikom czynności przez kierownika jednostki w zamówieniach do 130 tys;
d. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu a ich odpowiedzialność za błędy.

V. Elektronizacja zamówień publicznych a zamówienia do 130 tys.:
a. Jaką formę komunikacji zastosować przy realizacji zamówienia do 130 tys.;
b. Środki komunikacji elektronicznej, postać elektroniczna oferty;
c. Kiedy czynność prawna jest ważna?
d. Pisemna forma czynności prawnej, elektroniczna forma czynności prawnej, forma dokumentowa;
e. Wykorzystanie podpisu zaufanego, podpisu osobistego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

VI. Platformy przetargowe pozwalające na udzielenie zamówienia do 130 tys.

VII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.