Opis oraz szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem nowych rozporządzeń

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Program szkolenia ujmuje te zagadnienia, które najczęściej stanowią temat dyskusji w kręgu specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Chcemy skoncentrować się na tych aspektach, które już teraz budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak również dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych lub zamawiającego. Adresatem niniejszego szkolenia jest także kierownik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Program szkolenia

I. Podstawy prawne kosztorysowania.

II. Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) i przedmiar robót.

III. Cel i funkcja przedmiaru robót:
a. podstawy sporządzania;
b. forma;
c. zawartość PR.

IV. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane:
a. kosztorys inwestorski:
i. cel i funkcja,
ii. podstawy sporządzania,
iii. metody kalkulacji kosztorysowych,
iv. forma,
v. zawartość dokumentacji kosztorysowej;
b. źródła cen jednostkowych robót budowlanych – informatory cenowe;
c. planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych:
i. cel i funkcja,
ii. podstawy sporządzania,
iii. metody kalkulacji kosztów,
iv. forma,
v. zawartość dokumentacji kosztowej;
d. kwota środków przeznaczona na sfinansowanie zamówienia;
e. waloryzacja a budżet zamawiającego.

V. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.