Badanie i ocena ofert w 12 krokach

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie ważnej umowy z wykonawcą dającym rękojmię należytego wykonania zamówienia. Właściwie przeprowadzone badanie i rzetelna ocena ofert stanową warunek realizacji tego celu. Błędy popełnione na tym etapie postępowania mogą okazać się dla zamawiającego bardzo dotkliwe – grożą one nie tylko wyborem niekorzystnej oferty, ale też odwołaniami do KIO i sankcjami ze strony instytucji kontrolujących.

Na szkoleniu przeprowadzimy uczestników przez 12 etapów badania i oceny ofert. Zwrócimy przy tym uwagę na kwestie, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz szczególne punkty w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne – do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Składanie i otwarcie ofert:
a. Przygotowanie oferty – wymagane zapisy SWZ, wymogi techniczne, standardy;
b. Złożenie oferty – wykorzystanie platform elektronicznych;
c. Zmiana i wycofanie złożonej oferty;
d. Forma w jakiej oferta ma zostać złożona;
e. Otwarcie ofert;
f. Informacje z otwarcia zamieszczane na stronie internetowej.

II. Dokumenty składane wraz z ofertą:
a. Oświadczenia w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
b. Przedmiotowe środki dowodowe;
c. Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych z art. 107 Pzp.

III. Przesłanki odrzucenia oferty.
a. Oferta złożona po terminie;
b. Wizja lokalna – czy może stanowić podstawę odrzucenia oferty?

IV. Poprawa omyłek w treści złożonej oferty:
a. Zabronione negocjacje z wykonawcą;
b. Oczywiste omyłki pisarskie;
c. Oczywiste omyłki rachunkowe;
d. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

V. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących ograniczenia stosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru:
a. Rodzaje kryteriów oceny ofert;
b. Ograniczenie stosowania ceny jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej;
c. Związek kryterium z przedmiotem zamówienia oraz wyjątki od tej zasady;
d. Kryterium kosztu.

VI. Rażąco niska cena:
a. Obowiązek wezwania do złożenia wyjaśnień;
b. Treść wyjaśnienia wykonawcy.

VII. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z art. 126 Pzp;
b. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia i poprawienia podmiotowych środków dowodowych z art. 128 ust. 1 Pzp;
c. Wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie podmiotowych środków dowodowych z art. 128 ust. 4 Pzp.

VIII. Wykluczenie z postępowania:
a. Przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia;
b. Brak wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
c. Brak wykazania braku podstaw do wykluczenia.

IX. Procedura odwrócona opisana w art. 139 Pzp.

X. Termin związania ofertą:
a. Termin związania ofertą;
b. Przedłużenie terminu związania ofertą;
c. Wybór oferty po upływie terminu związania z ofertą;
d. Wadium w czasie związania ofertą.

XI. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

XII. Ponowny wybór oferty.

XIII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.