XIX Forum Przetargów Publicznych

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Forum Przetargów Publicznych to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz dziewiętnasty spotkamy się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Celem spotkania będzie przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

Program szkolenia

Dzień 1 – 14 października 2024 (poniedziałek)

Rejestracja uczestników [od godz. 13.00]

Otwarcie FORUM [15.00]

15.10 – 15.40: Wystąpienie Gościa Specjalnego – Hubert Nowak, Prezes UZP

15.40 – 16.20: Certyfikacja wykonawców w polskich zamówieniach publicznych – Ewa Wiktorowska

16.20 – 17.00: Omówienie propozycji zmian do ustawy Pzp – adw. Jerzy Pieróg

17.00 – 17.40: Zmiany w procedurze odwoławczej na podstawie projektu nowelizacji ustawy Pzp – r. pr. Agnieszka Suchecka

Uroczysta kolacja i Gala rozdania Kryształów Przetargów Publicznych [godz. 20.00]

Dzień 2 – 15 października 2024 (wtorek)

Śniadanie [7.30 – 9.00]

9.00 – 9.40: Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia – Piotr Pieprzyca

9.40 – 10.20: Zawiadamianie wykonawców po wyborze najkorzystniejszej oferty – praktyka i orzecznictwo – dr Andrzela Gawrońska-Baran

10.20 – 11.00: Odpowiedzialność wykonawcy za podmiot udostępniający zasoby na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i na etapie realizacji umowy – r. pr. Jarosław Jerzykowski

Przerwa [11.00 – 11.30]

11.30 – 12.10: Ciężar dowodu w zamówieniach publicznych – r. pr. Irena Skubiszak

12.10 – 12.50: Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Krzysztof Puchacz

12.50 – 13.30: Wyznaczanie i przedłużanie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Michałowska

13.30 – 14.10: Umarzanie kar umownych wykonawcom w świetle wyników kontroli – dr Eweryst Kowalczyk

Obiad [14.10 – 15.30]

15.30 – 16.10: Tajemnica przedsiębiorstwa – w kontekście analizy orzecznictwa – r. pr. Anna Specht-Schampera

16.10 – 16.50: Możliwość późniejszego niż na dzień składania ofert terminu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – najnowsze orzecznictwo KIO – adw. Grzegorz Mazurek

16.50 – 17.30: Umorzenie postępowania odwoławczego – studium przypadku z perspektywy zamawiającego – r. pr. Joanna Presz-Król

Kolacja [19.00 – 21.00]

Dzień 3 – 16 października 2024 (środa)

Śniadanie [7.30 – 9.00]

9.00 – 9.40: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie regulacji art. 255 pkt 6 Pzp i orzecznictwa ukształtowanego na gruncie tego przepisu (zarzuty, żądania, postępowanie dowodowe) – Jerzy Wysocki

9.40 – 10.20: Forma dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Agnieszka Szulakowska

10.20 – 11.00: Czyn nieuczciwej konkurencji w orzecznictwie i praktyce. Nie każde działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami to czyn nieuczciwej konkurencji – r. pr. Martyna Lubieniecka

11.00 – 11.40: Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych – analiza najnowszego orzecznictwa Izby i Sądu Zamówień Publicznych w tym zakresie – r. pr. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Zakończenie FORUM [11.40]

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.