Zamówienia Publiczne w Gospodarce Odpadami Komunalnymi – 6. edycja

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Specyfika zamówień na sprzęt i systemy informatyczne dla sektora publicznego wymaga od zamawiających i wykonawców nieustannego rozwoju. Wyzwania, z którymi borykają się na co dzień uczestnicy postępowania wiążą się m.in. z krótkim cyklem życia zaawansowanych technologicznie produktów. Ponadto na branżę wpływają liczne zmiany regulacyjne wymuszające kolejne inwestycje w sprzęt, oprogramowanie oraz szkolenia. Tematyka naszej konferencji odnosi się bezpośrednio do tych zagadnień. Będzie to okazja do ich omówienia oraz do dyskusji z doświadczonymi specjalistami z obszaru zamówień IT.

Program szkolenia

Rejestracja uczestników [8.30 – 9.00]
Otwarcie konferencji [9.00 – 9.15]

I. Złożoność odpadowych zadań gminy oraz praktyczne aspekty ich realizacji
• ukształtowanie lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
• formy realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
• określenie zakresu i przedmiotu zamówienia lub zamówień zapewniających prawidłowe i efektywne funkcjonowanie lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

II. Zapewnienie realizacji dodatkowych usług odpadowych
• usługi związane z Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
• usuwanie odpadów z dzikich wysypisk
• zastępczy odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
• zapewnienie pojemników / worków do deponowania odpadów komunalnych
• akcje edukacyjne organizowane przez wykonawcę lub wespół z wykonawcą

III. Ingerencja i kontrola w zakresie logistyki odpadów przyjętej przez operatora
• postanowienia dokumentów zamówienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych
• kontrola i ograniczenia w zakresie miejsc zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych
• stopień weryfikacji logistyki odpadów na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• kontrola logistyki odpadów na etapie kontraktowym

Przerwa [11.00 – 11.15]

IV. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy usług odpadowych
• warunki udziału w postępowaniu na odbiór / zagospodarowanie odpadów komunalnych
• przesłanki wykluczenia w perspektywie usług odpadowych
• realna weryfikacja podmiotowa, a podmiotowe środki dowodowe i procedury wyjaśnieniowe
• wykorzystanie ogólnodostępnych baz danych do weryfikacji podmiotowej

V. Badanie ofert w postępowaniach na usługi odpadowe
• analiza kluczowych wyroków KIO w perspektywie procesu badania ofert na usługi odpadowe
• odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami zamawiającego lub regulacjami ustawowymi
• weryfikacja ofert w kontekście rażąco niskiej ceny, w perspektywie usług odpadowych w tym sposobu skonfigurowania zamówienia

VI. Kontrola właścicieli nieruchomości przeprowadzana przez operatora odbierającego odpady
• zakres kontroli sprawowanej przez operatora odbierającego odpady
• sposób sprawowania kontroli przez wykonawcę odbierającego odpady
• współpraca operatora z zamawiającym w zakresie działań kontrolnych
• skuteczne dokumentowanie przebiegu i wyniku kontroli

Przerwa [13.00 – 13.30]

VII. Zapewnienie ciągłości usług w sytuacjach awaryjnych
• zamówienia z wolnej ręki na odbiór / zagospodarowanie odpadów
• zamówienia z wolnej ręki, a obsługa nieruchomości niezamieszkałych
• instrumenty alternatywne względem zamówień z wolnej ręki i ich ograniczenia

VIII. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w umowach na odbiór / zagospodarowanie odpadów
• klauzule waloryzacyjne w umowach na odbiór / zagospodarowanie odpadów w perspektywie praktyki i orzecznictwa KIO
• czynniki aktualizujące waloryzację kontraktową
• sensytywność klauzul waloryzacyjnych oraz częstotliwość waloryzacji

IX. Lokalne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, a system kaucyjny w perspektywie kontraktowej
• przewidywany wpływ systemu kaucyjnego na gminne systemy odpadowe
• wpływ zmiany ilości odpadów na postępowania o udzielenie zamówień publicznych i umowy na odbiór / zagospodarowanie odpadów komunalnych
• regulacje dotyczące poziomów recyklingu w zakresie systemu kaucyjnego, a kontraktowe zobowiązanie do ich osiągniecia przez operatorów

Zakończenie i podsumowanie konferencji. [15:00 – 15:15]

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.